Algemene Verkoopvoorwaarden Solarroof BV en Solar Constructs BV (Mei 2023)

 1. Gelding en aanvaarding van deze voorwaarden

Deze algemene verkoopvoorwaarden (de “Voorwaarden”) beheersen alle overeenkomsten tussen enerzijds Solarroof B.V. (KBO-nr.: 0884.198.748) en Solar Constructs B.V. (KBO-nr.: 0568.828.685), met beiden zetel te 9160 Lokeren, Ambachtenstraat 7, (“de Leverancier”) en anderzijds haar klant, ook algemeen de wederpartij (de “Klant”) afhankelijk met welke onderneming (Solarroof of Solar Constructs) de overeenkomst gesloten werd betreffende de levering van zaken en/of diensten, alsmede alle (rechts)handelingen die hiermee verband houden (de “Overeenkomst”), voor zover er niet schriftelijk van afgeweken wordt. De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden wordt bijgevolg uitdrukkelijk uitgesloten, hetgeen betekent dat algemene voorwaarden van de Klant niet van toepassing zijn, tenzij deze vóór de contractsluiting schriftelijk door de Leverancier worden aanvaard. Elke medewerker, personeelslid of anderszins aangestelde van de Klant vertegenwoordigt hem en wordt verondersteld te beschikken over de nodige lastgeving om de Klant te verbinden tegenover de Leverancier. In deze voorwaarden kan een onderscheid gemaakt worden tussen de Klant-particulier en de Klant-professioneel.

 

Indien één (volledig of gedeeltelijk) of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden nietig of niet-afdwingbaar zouden zijn, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen of van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet nietig of wel afdwingbaar is. In een dergelijk geval, zullen de partijen te goeder trouw onderhandelen om de strijdige of niet-afdwingbare bepaling te vervangen door een rechtsgeldige en afdwingbare bepaling, die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

 

De partijen bevestigen dat deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst tot stand is gekomen tussen 2 onafhankelijke (professionele) contractspartijen en dat de bepalingen van deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst redelijk en noodzakelijk zijn om elkaars respectievelijke belangen te beschermen. De partijen erkennen en aanvaarden hierbij dat de bepalingen van deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst duidelijk en begrijpelijk zijn opgesteld en dat geen van de bepalingen van deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst (alleen of in samenhang met een of meerdere andere bepalingen), in het licht van elkaars wederzijdse rechten en verplichtingen, een kennelijk onevenwicht schept tussen de respectievelijke rechten en verplichtingen van de partijen op grond van deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst.

 

De Klant wordt geacht kennis te hebben genomen van deze Voorwaarden en deze te hebben aanvaard behoudens schriftelijk tegenbericht binnen de 8 werkdagen na de mededeling van de Voorwaarden door de Leverancier. Indien de klant deze algemene voorwaarden in een andere taal zou wensen te ontvangen, dient hij dit te verzoeken.

 

 1. Voorstellen – offertes – bestellingen

Alle voorstellen en/of offertes van de Leverancier blijven gedurende de hierin door de Leverancier aangegeven termijn geldig. Indien geen termijn wordt genoemd hierin, zijn de voorstellen en/of offertes van de Leverancier maximaal 7 kalenderdagen na ontvangst door de Klant hiervan geldig. Voorstellen en/of offertes en/of overige mededelingen van de Leverancier zijn gebaseerd op de door de Klant verstrekte gegevens en de Klant is verantwoordelijk voor de juistheid en/of volledigheid van dergelijke gegevens. Elke latere wijziging van de gegevens waarop het voorstel en/of de offerte gebaseerd is en die in het voornoemde voorstel en/of offerte gedocumenteerd zijn, zal eventueel een prijs-, en/of termijnwijziging tot gevolg hebben, in functie van de gevolgen van de wijziging op de uitvoering van de Overeenkomst door de Leverancier. Materiële vergissingen in voorstellen en/of offertes kunnen te allen tijde rechtgezet worden door de Leverancier. Bij aanzienlijke prijsveranderingen in de markt m.b.t. grondstoffen, producten of werkkrachten voor of tijdens de uitvoering van de Overeenkomst met een invloed van meer dan 10% op de afgesproken offerteprijs, behoudt de Leverancier zich het recht voor de afgesproken offerteprijs overeenkomstig aan te passen. Alle kosten voor aanpassing van de installatie door wijziging van het AREI tussen de datum van de offerteondertekening en de installatiekeuring vallen ten laste van de Klant. De Leverancier behoudt alle intellectuele eigendomsrechten m.b.t. alle aan de Klant overhandigde documenten, offertes, voorstellen, studies, plannen, schetsen, tekeningen en ontwerpen.

 

 1. Leveringstermijnen en annuleringen

Vertraging in een levering, met minder dan 30 kalenderdagen na de leveringsdatum die door de planning van de Leverancier schriftelijk wordt meegedeeld aan de Klant na sluiten van de Overeenkomst, kan in geen geval aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid van de Leverancier of ontbinding van de Overeenkomst door de Klant-particulier. Langere vertragingen kunnen gerechtigd zijn ingeval van vertragingen door weersomstandigheden en/of vertragingen van productleveringen en/of overmacht (cf. artikel 8 van deze Voorwaarden). Indien de vooropgestelde producten niet onmiddellijk verkrijgbaar zijn bij de leveranciers van de Leverancier en om de vooropgestelde leveringstermijn te kunnen behouden, zal de Klant-particulier met de nodige flexibiliteit gezamenlijk met het team van de Leverancier naar een oplossing zoeken. Zo kan bijvoorbeeld een ander type en/of merk product gekozen worden, waarbij rekening gehouden wordt met minimale variatie in totaal vermogen, in eenheidsprijs etc. en waarbij de technische configuratie zo veel als mogelijk aangehouden kan blijven. Bij gebreke aan enig akkoord hierover, is de Leverancier gerechtigd de levertermijn gezien de omstandigheden te verlengen waarbij minstens uitgegaan wordt van een aanvullende termijn van 3 maanden, waarna de Klant-particulier ervoor kan kiezen om de overeenkomst kosteloos te annuleren bij aangetekende brief zonder enig recht op schadevergoeding indien de vertraging niet aan de Leverancier kan worden toegerekend.

 

De levertermijnen ten aanzien van de Klant-professioneel zijn louter indicatief en kunnen in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding of annulering van de bestelling.

 

Wanneer de levering door toedoen van de Klant niet kan plaatsvinden op de voorziene levertermijn, noch binnen 3 maanden daarna, heeft de Leverancier ook de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te annuleren bij aangetekende brief, zonder enig recht op schadevergoeding indien de vertraging of onmogelijkheid te leveren niet aan de Klant kan worden toegerekend.

 

Behoudens andersluidend overeengekomen in de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden, worden annuleringen van bestellingen niet aanvaard dan met een schriftelijke bevestiging van de andere partij. Bij annulering heeft de partij die geconfronteerd wordt met de éénzijdige annulering door de andere Partij, het recht op een forfaitaire schadevergoeding van 15% op de offerteprijs met een minimum van € 250. Partijen aanvaarden en bevestigen dat 15% evenredig is aan het nadeel dat door de andere partij kan worden geleden. Dit forfait doet geen afbreuk aan het recht van een partij om bijkomende schadevergoeding te vorderen indien de overeengekomen forfait ontoereikend zou zijn om de werkelijk geleden schade te vergoeden.

 

 1. Modaliteiten voor de uitvoering van de overeenkomst

De Klant moet de Leverancier gratis voorzien van elektriciteit en water. In voorkomend geval, moet de Klant zorgen voor het doortrekken van de nutsvoorzieningen naar de door de Leverancier daartoe aangeduide plaatsen. De Klant zorgt voor het zorgvuldig stockeren van de op de werf geleverde goederen en voor de beveiliging daarvan. De Klant zorgt er voor dat de werken van de Leverancier zonder enige belemmering, veilig en volgens de regels van de kunst kunnen worden uitgevoerd op de betreffende werf. De Klant is zelf aansprakelijk voor schade aan het werk toegebracht door derden tijdens of na uitvoering der werken, wanneer er ook andere aannemers actief zijn op de werf.

 

De Klant dient ervoor te zorgen dat de werken onmiddellijk kunnen worden aangevat door de Leverancier. Bij gebreke daaraan, zijnde een wachttijd van langer dan 2 uur, zullen de rechtstreekse en onrechtstreekse kosten welke voortvloeien uit het tijdsverlies als volgt ten laste van de Klant worden gelegd, zonder voorafgaande ingebrekestelling. Nutteloze wachttijden langer dan 2 uur en nutteloze verplaatsingen van meer dan 10 kilometer zullen worden aangerekend aan de Klant aan een forfaitair tarief van 25,00 EUR per aangevat uur en 0,20 EUR per kilometer. De Klant zal verantwoordelijk zijn voor het voorzien en verwijderen van alle signalisatie en borden, voor zover deze relevant en nodig zouden zijn voor de correcte uitvoering van de installatie-werken. De bestaande elektrische installatie van de Klant moet AREI-conform zijn. Eventuele noodzakelijke aanpassingen voor AREI-conformiteit vallen exclusief ten laste van de Klant. Indien de Leverancier een laadpaal zal plaatsen, zullen de graafwerken door de Klant voor eigen rekening gedaan kunnen worden dan wel door de Leverancier in regie, voor zover schriftelijk overeengekomen.

 

Indien het voorafgaand de installatie blijkt dat de zekeringskast van de Klant niet voldoet aan de huidige, hedendaagse normen, dan dient deze zekeringskast op kosten van de Klant in orde te worden gebracht vóór de geplande installatie. Indien het op de dag van de installatie blijkt dat de zekeringskast niet voldoet aan de huidige, hedendaagse normen, is de Klant een verplaatsingskost van 85,00 EUR verschuldigd aan de Leverancier. Ingeval van een afkeuring van de geplaatste installatie enkel ten gevolge van de (gebrekkige) bestaande elektrische installatie van de Klant, dan dient deze afkeuring op kosten van de Klant te worden rechtgezet en kan de Leverancier niet aangesproken worden voor deze afkeuring.

 

 1. Betalingsvoorwaarden

Behoudens schriftelijke afwijking, moet elke bestelling volledig betaald worden binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum.
Facturen zijn betaalbaar op de zetel van de Leverancier.

Klachten betreffende facturen dienen schriftelijk, per aangetekend schrijven én per e-mail naar facturatie@teamgreen.be, ingediend te worden binnen de 10 kalenderdagen na ontvangst van de factuur met vermelding van factuurdatum en -nummer. Na deze termijn zijn ze niet meer aanvaardbaar.

Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag is de in gebreke blijvende onderneming van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlrente verschuldigd gelijk aan deze voorzien in artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het totale factuurbedrag zonder dat deze vergoeding minder dan 250 € kan bedragen.

Bij niet-betaling van de factuur binnen de 14 kalenderdagen (verhoogd met drie kalenderdagen indien de ingebrekestelling niet via elektronische weg wordt gestuurd) na verzending van de eerste kosteloze betalingsaanmaning, is de in gebreke blijvende consument, van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlrente verschuldigd gelijk aan de referentie-intrestvoet vermeerderd met acht procentpunten bedoeld in artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. De intresten worden berekend op de nog te betalen som.

Bij niet-betaling van de factuur binnen de 14 kalenderdagen (verhoogd met drie kalenderdagen indien de ingebrekestelling niet via elektronische weg wordt gestuurd) na verzending van de eerste kosteloze betalings-aanmaning, is de in gebreke blijvende consument van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 20,00 EUR als het verschuldigde bedrag lager dan of gelijk is aan 150,00 EUR, 30,00 EUR vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 EUR en 500,00 EUR als het verschuldigde saldo tussen 150,01 EUR en 500,00 EUR is en 65,00 EUR vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500,00 EUR met een maximum van 2.000,00 EUR als het verschuldigde saldo hoger is van 500,00 EUR. Dit onverminderd het recht van de klant om een gelijkwaardige schadevergoeding te vorderen in het geval de Leverancier in gebreke is. De Leverancier houdt zich het recht voor om bijkomende schade aan te tonen en te vorderen.

Betaling mag in geen geval direct gebeuren aan het personeel van de Leverancier, behoudens schriftelijk akkoord van de bestuurder van de Leverancier. Kwijting voor betaling kan enkel gegeven worden door de bestuurder van de Leverancier, met uitsluiting van eender welke tussenpersoon.

Indien een factuur van de Leverancier niet tijdig betaald wordt, zal deze doorgestuurd worden naar haar externe partner, die gemandateerd wordt voor de inning van het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de aanmanings- en inningskosten.

Indien het vertrouwen van de Leverancier in de kredietwaardigheid van de klant geschokt wordt, op welke wijze dan ook, behoudt zij zich het recht voor, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden geleverd, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten, en van de klant geschikte waarborgen te eisen. Indien de klant weigert hierop in te gaan, behoudt de Leverancier zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, dit onverminderd het recht op intresten en schadevergoeding.

In geval van faillissement, gerechtelijke reorganisatie, vereffening, schuldbemiddeling of enige andere staat van onvermogen, wordt de overeenkomst van rechtswege en zonder voorgaande ingebrekestelling ontbonden.

In geval van betalingsachterstand behoudt de Leverancier zich het recht voor lopende overeenkomsten met onmiddellijke ingang op te schorten en nieuwe leveringen te weigeren tot de volledige aanzuivering van alle achterstallen, vergoedingen en intresten incluis. De Leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de hieruit voortvloeiende laattijdigheid van de levering. De klant is geenszins gerechtigd op enige vergoeding uit hoofde van vertraging in de verdere uitvoering en/of andere directe of indirecte schade.

In geval van betalingsachterstand behoudt de Leverancier zich tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte, met vordering tot schadevergoeding, voor zover de achterstand niet is aangezuiverd uiterlijk binnen 10 kalenderdagen na aangetekende ingebrekestelling. In dat geval verbindt de klant zich ertoe de goederen binnen de 24 uur terug te geven. Bij in gebreke blijven van de klant, is de Leverancier gerechtigd de goederen zonder enige formaliteit terug te nemen waar deze zich ook zouden bevinden, zowel ten aanzien van de klant als ten aanzien van derden, zonder hiervoor in rechte te moeten optreden, met alle kosten ten laste van de klant en zonder dat afbreuk wordt gedaan aan het recht van de Leverancier op schadevergoeding voor het werkelijk geleden nadeel.

Zolang de geleverde of geplaatste materialen niet volledig werden betaald, blijven zij eigendom van de Leverancier, zelfs indien ze werden gewijzigd of geïncorporeerd. De klant blijft evenwel aansprakelijk voor eventuele beschadiging of verlies van de goederen. De betaalde voorschotten blijven verworven ter vergoeding van eventuele verliezen bij wederverkoop.

Indien de factuur op vraag van de Klant opgesteld werd op naam van een derde, dan zijn de Klant en de derde solidair aansprakelijk voor de uitvoering van de betalings- en andere verplichtingen, die voortvloeien uit de factuur en/of de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden.

 1. Overdracht van eigendom en risico

Zonder afbreuk te doen aan de andere bepalingen van deze Voorwaarden, blijven de geleverde goederen, die niet volledig werden betaald, eigendom van de Leverancier, onverminderd de verplichting van de Klant om de risico’s van deze geleverde goederen te dragen en ervoor te zorgen als een goede bewaarnemer. Meer bepaald, zal de Klant de eigendom ervan niet aan derden kunnen overdragen, in pand geven of met om het even welke zekerheid of voorrecht bezwaren. Zolang de hoofdsom, de kosten, de intresten en, in voorkomend geval, enige schadevergoeding geheel of gedeeltelijk onbetaald blijven, geeft de Klant de Leverancier bij deze machtiging om de bij hem reeds geplaatste goederen weg te nemen, zelfs als deze reeds geïntegreerd werden in of gefixeerd worden op een ander roerend en/of onroerend goed.

 

 1. Garantie en aansprakelijkheid

Voor wat betreft de Klant-particulier gelden de wettelijke garantieregels. De Klant-particulier zal diligent optreden en eventuele gebreken zo spoedig mogelijk melden aan de Leverancier om diens rechten te vrijwaren en de schade te beperken.

 

Voor wat betreft de Klant-professioneel is de aansprakelijkheid van de Leverancier beperkt voor zichtbare gebreken tot 8 dagen na installatie van de goederen. Voor verborgen gebreken, zal de Leverancier enkel aangesproken kunnen worden voor ernstige verborgen gebreken. De aansprakelijkheid voor lichte verborgen gebreken wordt uitgesloten. Wanneer de Leverancier de verborgen gebreken niet gekend heeft, wordt de verplichting tot vrijwaring in elk geval uitgesloten (art.1643 oud B.W.). Voor ernstige verborgen gebreken, waarvoor de Leverancier moet instaan, worden deze klachten enkel aanvaard binnen een termijn van 6 maanden na installatie, wanneer aangetoond wordt dat het gebrek in de kiem aanwezig was op het ogenblik van de verkoop.

 

Klachten betreffende producten die werden verkocht dienen schriftelijk binnen een redelijke termijn door de Klant te worden ingediend. Laattijdige klachten zijn niet meer aanvaardbaar. Als uitgangspunt voor de zichtbare gebreken wordt een redelijke termijn genomen van 5 werkdagen na de ontdekking. Voor verborgen gebreken dient de klacht binnen de 30 dagen na ontdekking te worden ingediend.

 

De kwaliteit van de installatie van de goederen wordt door de Leverancier gegarandeerd voor 2 jaar indien de dakstructuur, de dakbedekking en bij uitbreiding de fysieke toestand van het onroerend goed van de Klant dit toelaat. Indien bij installatie blijkt dat de dakstructuur niet voldoet (zoals maar niet beperkt tot door houtrot, te lichte onzichtbare draagstructuur, te broze oude pannen, etc.), vallen de nodige herstelkosten ten laste van de Klant of kan de Overeenkomst ontbonden worden door de Leverancier mits het betalen van een schadevergoeding van 10% van de offerteprijs door de Klant aan de Leverancier.

 

Binnen de grenzen van het dwingend recht, is elke aansprakelijkheid van de Leverancier t.o.v. de Klant beperkt tot schade ingevolge bedrog, zware fout en m.b.t. fouten in de uitvoering van essentiële elementen van de overeenkomst. Indien de Leverancier, ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden, om welke reden dan ook, toch aansprakelijk zou zijn voor door de Klant geleden schade, dan is de verplichting tot schadevergoeding van de Leverancier, beperkt tot de schade waartegen de Leverancier uit hoofde van een door haar gesloten verzekering verzekerd is. De schadevergoeding is in dat geval derhalve nooit hoger dan het bedrag dat door de verzekering wordt uitgekeerd aan de Leverancier. Indien de Leverancier, om welke reden dan ook i.v.m. dwingend recht, toch aansprakelijk zou zijn voor door de Klant geleden schade, welke niet door de verzekering van de Leverancier wordt vergoed, dan is de aansprakelijkheid van de Leverancier in alle gevallen beperkt tot het door de Leverancier gefactureerde bedrag (excl. BTW) aan de Klant m.b.t. de desbetreffende uitgevoerde diensten en/of geleverde goederen en geniet het herstel in natura steeds de voorrang. Alle indirecte schade zoals o.m. omzetverlies, bedrijfsschade, schade door weerkaatsing, wordt in elk geval uitgesloten.

 

Alle in voorstellen en/of offertes aangegeven steunmaatregelen en rendementsberekeningen-, en voorspellingen zijn niet-bindend en enkel indicatief. Behoudens grove fout of opzet, kan de Leverancier kan nooit aansprakelijk worden gesteld, indien de door haar opgegeven waarden niet overeenkomen met de werkelijk behaalde waarden. De Klant bevestigt door middel van het sluiten van de overeenkomst dat hij correct en uitvoerig werd geïnformeerd door de Leverancier. (o.a. over de specifieke technische en andere algemene karakteristieken van de goederen en/of werken waarop de overeenkomst slaat)

 

De Leverancier houdt zich het recht voor om beroep te doen op derden voor de uitvoering van de overeenkomst. De aannemer is in geen geval aansprakelijk voor extra-contractuele en/of delictuele handelingen van de door haar ingeschakelde derden of onderaannemers, die rechtstreeks dienen te worden aangesproken door de klant.

 

Eventuele rechtsvorderingen van de Klant tegen de Leverancier dienen op straffe van verval uiterlijk 1 jaar na tijdige klachtmelding door de Klant jegens de Leverancier aanhangig te zijn gemaakt.

 

 1. Overmacht

Wanneer een partij wegens overmacht in de onmogelijkheid verkeert de Overeenkomst uit te voeren, zal zij het recht hebben de Overeenkomst te beëindigen of op te schorten door een schrijven te richten aan de andere partij met de reden die uitvoering van de Overeenkomst verhindert. De andere partij zal in dat geval geen enkele schadevergoeding aan de eerstgenoemde partij verschuldigd zijn. Als gevallen van overmacht gelden onder meer: staking of lock-out, lock-down, brand, mobilisatie, inbeslagname, embargo, pandemie, epidemie, opstand, tekort aan vervoermiddelen, algemene schaarste aan grondstoffen, beperkingen in het energieverbruik, het onvermogen om grondstoffen, energiebronnen, uitrusting, arbeid of transport, nodig voor de uitvoering van de Overeenkomst te verkrijgen tegen prijzen en voorwaarden die de respectieve partij commercieel en/of praktisch haalbaar acht uit de gebruikelijke leveringsbronnen van de respectieve partij en/of het feit dat toeleveranciers van de desbetreffende partij worden getroffen door een van de bovengenoemde gebeurtenissen.

 

 1. Herroepingsrecht

Enkel in geval van verkoop op afstand via de website beschikt de Klant-particulier in principe over een herroepingstermijn van 14 dagen na levering waarbinnen de Klant het product, in originele verpakking en onaangeroerd, mag terugzenden en de verkoop mag annuleren zonder opgave van een reden. De Klant-particulier erkent evenwel zijn wens aan de Leverancier te hebben gecommuniceerd via een duurzame gegevensdrager dat de verrichting van installatiediensten aanvangt tijdens de in artikel VI.67,§2 WER bedoelde herroepingstermijn en dat de Klant m.b.t. de Overeenkomst, zodra deze volledig is uitgevoerd door de Leverancier, niet meer over een herroepingsrecht zal beschikken.

 

 1. Milieu – administratieve vergunningen – subsidies

De Leverancier kan door de Klant niet aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen van de Klant in het kader van milieuwetgeving. Kosten opgelegd in het kader van milieuwetgeving inzake verpakkingen, de terugname van afgedankt elektrische en elektronische apparatuur en milieutaks op batterijen, maken geen deel uit van de verkoopprijs. de Leverancier heeft het recht om kosten in het kader van deze en andere milieuwetgeving, indien toepasselijk, afzonderlijk te factureren aan de Klant.

 

Ingeval van (nieuw)bouw, vernieuwbouw en/of alle andere opdrachten waarbij administratieve vergunningen vereist zijn, wijst de Leverancier alle verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid m.b.t. dergelijke administratieve vergunningen af. Eventuele daaruit voortvloeiende schade en boetes vallen integraal ten laste van de Klant.

 

De Klant staat alleen in en dient op eigen verantwoordelijkheid de aanvraag voor subsidies in te dienen. Enig advies door de Leverancier hierin ontslaat de Klant niet van zijn verantwoordelijkheid om een subsidieaanvraag correct en conform de voorwaarden in te dienen.

 

De Klant staat alleen in en dient op eigen verantwoordelijkheid de installatie correct en conform de voorwaarden aan te geven bij de netwerkbeheerder, alsook zijn energieleverancier.

 

 1. Verwerking van persoonsgegevens

De Leverancier verzamelt en verwerkt de evt. van de Klant ontvangen identiteits- en contactgegevens, die betrekking hebben op de Klant zelf, zijn medewerkers, personeelsleden, aangestelden en/of andere nuttige contactpersonen. Deze verwerking vindt plaats met het oog op de uitvoering van de Overeenkomst, het klantenbeheer door de Leverancier, haar boekhouding en het uitvoeren van marketingactiviteiten, zoals het versturen van promoties en/of andere commerciële informatie. De uitvoering van de Overeenkomst en het vervullen van de verplichte wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang van de Leverancier zijn de desbetreffende, toepasselijke rechtsgronden. De verwerkingsverantwoordelijke is hetzij Solarroof B.V., dan wel Solar Constructs B.V., afhankelijk met welke onderneming de Klant de Overeenkomst heeft gesloten, met e-mailadres: info@SolarConstructs.be dan wel info@solarroof.be. De Leverancier verbindt zich ertoe om de voormelde persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en deze enkel door te geven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de voormelde doeleinden voor de verwerking. De Klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid en het up-to-date houden van de persoonsgegevens die hij aan de Leverancier bezorgt en verbindt er zich toe de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming strikt na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan de Leverancier heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van de Leverancier en zijn personeel, medewerkers, en aangestelden zou ontvangen.

 

 1. Exclusieve bevoegdheid – toepasselijk recht

Ieder geschil met betrekking tot huidig contract valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de zetel van de Leverancier. Ieder geschil tussen de Klant en de Leverancier wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.